Видове граждански договори и техните особености

В съвременния свят, където гъвкавостта и разнообразието на трудовите отношения играят ключова роля, подписването на граждански договори се утвърждава като важен инструмент за регулиране на различни видове правни взаимоотношения. 

Тези договори предоставят на страните свободата да уреждат условията на сътрудничество според своите нужди и интереси. Разбирането на различните видове граждански договори и техните особености е от съществено значение за всеки, който желае да се възползва от тази правна форма.

Точно поради тези причини,  в следващите редове от Татковци ще ви представим всички аспекти от сключването на граждански договори и за какво се използва всеки един от тях.

Какво е граждански договор?

Граждански договор е правен инструмент, който се използва за регулиране на взаимоотношенията между две или повече страни в рамките на гражданското право. За разлика от трудовия договор, гражданският договор не създава трудово правоотношение, а урежда конкретни задължения и права между страните. Този вид договори обикновено се използват в ситуации, където е необходимо извършването на конкретна услуга или изпълнение на определена задача.

Основните характеристики на гражданския договор включват:

 • Гъвкавост: Условията на договора могат да бъдат договорени свободно между страните.
 • Временност: Договорът обикновено е със срок за изпълнение на определена задача.
 • Платформа за услуги: Често се използва за услуги като консултации, обучение, проектни дейности и др.

Гражданският договор предоставя голяма свобода на страните да определят условията на своето сътрудничество, като същевременно осигурява правна защита и яснота.

Видове граждански договори, видове граждански договор особености

Видове граждански договор и особености

Договор за поръчка

С договора за поръчка една страна (довереник) се задължава да изпълни определени действия от името и за сметка на друга страна (доверител). Това обикновено се отнася до правни услуги като сключване на сделки от името на доверителя. Довереникът може да действа както от свое име, така и от името на доверителя, стига да е упълномощен. При действия от свое име, правата и задълженията възникват за довереника, който впоследствие ги прехвърля на доверителя.

Основни особености:

 • Действията трябва да се извършат лично от довереника.
 • Довереникът е задължен да се придържа към уговореното и да даде отчет за изпълнението на поръчката.
 • Възнаграждение се дължи само ако изрично е уговорено, иначе договорът е безвъзмезден.

Правната уредба на този вид договор се намира в Закона за задълженията и договорите.

Видове граждански договори – Договор за изработка

При договора за изработка, изпълнителят се задължава да произведе или изработи определен продукт за възложителя. Изработката трябва да бъде ясно и конкретно описана в договора, а възнаграждението и срокът за изпълнение се договарят свободно между страните. 

Основното разграничение от трудовите договори е, че изпълнителят работи със свои материали и на свой риск, а поръчителят заплаща за изработеното. Като за целта е добре да се обърне към предлагани счетоводни услуги.

Видове граждански договори, видове граждански договор особености

Основни особености:

 • Изпълнителят носи отговорност за качеството на изработката.
 • Поръчителят може да предостави материали за изпълнение на работата.
 • Заплащането може да бъде договорено като фиксирана сума или на база на изработеното количество.

Видове граждански договори – Договор за услуга

Видове граждански договори за услуга не са изрично уредени в закона и често включват елементи от договорите за поръчка или изработка. Те предоставят специфични услуги, които не включват прехвърляне на собственост върху материални обекти. Вместо това, услугите предоставят ползи, удобства или специфични дейности, които трябва да бъдат изпълнени според договорените условия.

Основни особености:

 • Услугата трябва да бъде изпълнена съгласно договорните условия и да е предназначена за конкретния получател.
 • Извършената работа трябва да може да бъде измерена и оценена.
 • Пример за такъв договор е консултантски договор, където се предоставят експертни консултации срещу заплащане.

Видове граждански договори – Договор за авторско право

Видове граждански договори за авторско право уреждат отношенията с творчески лица като писатели, художници, певци и др. 

Те включват специфични клаузи за правата над произведенията. Обикновено това са договори за изработка, където крайният продукт е материален обект като картина, книга или текст. Законът за авторските права урежда използването на произведенията, като авторът може да отстъпи права за ползване на трети лица.

Видове граждански договори, видове граждански договор особености

Основни особености:

 • Специфични клаузи уреждат правата над произведенията.
 • Авторът може да отстъпи права за използване на произведенията на ползвателя.
 • Договорът може да бъде включен към всеки договор, свързан с творчески дейности.

Договор за управление и контрол (ДУК)

Тези договори, известни още като договори за управление, се използват широко в бизнес средите. Те регламентират правата и задълженията на управителя и дружеството, което той ще управлява. От данъчно-правна гледна точка, това е договор за възлагане и се различава от трудовите договори. Това се по-лесно ще изясните с помощта на данъчни услуги и правни услуги и правни консултации. Дейността не е задължително да се извършва лично от лицето.

Основни особености:

 • Приложими както при дружества с ограничена отговорност, така и при акционерни дружества.
 • Регламентират правата и задълженията на управителя и дружеството.
 • Дейността не трябва да се извършва лично от управителя.

Видове граждански договори – Договор за представителство / посредничество

Търговският закон определя различни видове търговски представители. Назначаването на такъв се извършва чрез граждански договор, известен като договор за представителство. Търговският представител сътрудничи на търговеца при извършване на неговата дейност и може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име.

Основни особености:

 • Търговският представител сътрудничи или извършва сделки, съобразявайки се с интересите на търговеца.
 • Представителят има право на възнаграждение за сделки, извършени от него или с негово сътрудничество.
 • Правните отношения са уредени в раздел II и III от Търговския закон.

Каква е разликата между трудови и граждански договори?

Разликата между трудовите и гражданските договори е съществена и има значителни последици за страните, участващи в тях. Трудовите договори уреждат взаимоотношенията между работодател и служител, като създават трудово правоотношение. Това включва задължението на служителя да работи под ръководството и контрола на работодателя, както и правото на работодателя да определя работното време, работното място и други условия на труд.

Правен статут

Трудовите договори създават трудово правоотношение, докато гражданските договори регулират конкретни задължения и права без да създават трудово правоотношение.

Работно време

При трудовите договори работодателят определя работното време и условията на труд, докато при гражданските договори страните свободно договарят времето и условията за изпълнение на задълженията.

Осигуряване 

При трудовите договори работодателят е длъжен да осигурява служителя за социално и здравно осигуряване, докато при гражданските договори това не е задължително.

Може ли да се работи едновременно на трудови и граждански договори?

Работата едновременно на трудови и граждански договори е възможна, но изисква внимателно разглеждане на правните и практически аспекти. Едновременното изпълнение на трудови и граждански задължения може да бъде полезно в ситуации, където служителят желае да допълни доходите си или да се занимава с различни проекти извън основното си работно място.

Правни ограничения

Законодателството в много страни позволява работа на повече от един договор, но може да има ограничения и специфични изисквания, които трябва да се спазват.

Конфликт на интереси

Служителят трябва да избягва ситуации, при които възниква конфликт на интереси между задълженията по трудовия и гражданския договор.

Времево планиране | Видове граждански договори

Едновременното изпълнение на трудови и граждански задължения изисква добро управление на времето и координация между ангажиментите по двата договора.

Работата на повече от един договор може да бъде предизвикателство, но също така предоставя възможности за допълнителни доходи и професионално развитие.

Оставете коментар

Your email address will not be published.